Privacy verklaring

Privacy Statement Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij,

Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u daarover contact met ons opnemen via Info@ouderwetspoetsen.nl Telefonisch zijn we bereikbaar op 0492-785295.

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

 • Klant van ons zijn
 • Onze site bezoeken
 • Zich inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Wij een nieuwsbrief sturen
 • Contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch

Welke persoonsgegevens verwerkt Poetszorg, poetsen met een praatje?

Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

Soorten gegevens Wat voor een gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij
     
Direct of indirect identificerende gegevens      Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,. Om u als nieuwe klant of medewerker te benaderen en te bezoeken.
     
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website. Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt. Om onze online diensten te kunnen gebruiken. Voor het verbeteren van onze website.

Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners.

     
Gegevens die wij met andere partijen delen Gegevens die wij verstrekken aan andere partijen die wij inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening.

Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij.

Om u als klant goed te kunnen bedienen delen wij informatie met de gemeente en indien noodzakelijk met zorgverzekeraars of andere zorgaanbieders. Om medewerkers goed te ondersteunen hebben wij verwerkersovereenkomsten met de software leverancier, maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat wij gegevens delen met een Arbo arts

Hoe komt Hulp in de Huishouding aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens via de gemeente of omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u telefonisch contact opneemt of omdat u zich aanmeldt of informatie opvraagt via onze website.

Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door Poetszorg, poetsen met een praatje?

Doelen

Om u als klant of medewerker goed te kunnen bedienen is het relevant om uw persoonsgegevens te verwerken. Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren. Wij doen ook onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze dienstverlening vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek. Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij. Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening te verwerken.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een dienst die mogelijk interessant voor u is. Ook maken wij gebruik van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep. Wij laten weten voor welke doelgroep of soort profiel onze advertentie bestemd is. De adverteerder plaatst de advertentie dan bij de mensen die in die doelgroep vallen of aan dat profiel voldoen. Hierbij delen wij nooit gegevens van individuele klanten met zo’n adverteerder.

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’? Dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@ouderwetspoetsen.nl .

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

Hoe lang bewaart Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Poetszorg, poetsen met een praatje hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang wij gegevens bewaren. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief dan bewaren we uw gegevens 6 maanden na uitschrijving.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven, kunnen wij de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures, voor statistische doeleinden of voor controle van de belastingdienst.

Wie heeft binnen Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij toegang tot uw gegevens?

Binnen Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruikt Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming.

Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@ouderwetspoetsen.nl.

Neemt Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Geeft Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij uw persoonsgegevens aan anderen door?

Soms schakelen wij andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een externe partij die voor ons een klantmailing verzorgt en uw naam en adresgegevens op enveloppen drukt.

Deze partijen moeten eerst door ons voldoende betrouwbaar worden geacht. Wij kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden.

Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met andere partijen die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten, zoals onze softwareleverancier.

Welke rechten heeft u bij Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij?

Recht op informatie

Met dit privacy statement informeert Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij u over wat zij doet met uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.

Recht op inzage en rectificatie

Via info@ouderwetspoetsen.nl kunt u ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons via info@ouderwetspoetsen.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

Recht op gegevenswissing

U kunt ons via info@ouderwetspoetsen.nl vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij om de gegevens te verwerken.

Recht op beperking

U kunt ons via info@ouderwetspoetsen.nl vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons via info@ouderwetspoetsen.nl te vragen om gegevens die u in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is. Denk hierbij aan ondersteuningsplannen die van de ene naar de andere zorgaanbieder worden overgedragen nadat u als klant bent overgestapt.

Recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is?  Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is. Op dit moment wordt er bij Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij geen gebruik gemaakt van telefoonopnamen.

Recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons via info@ouderwetspoetsen.nl te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen wij de termijn waar binnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen wij u vragen om naar ons komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoetkomen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij via info@ouderwetspoetsen.nl

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij dan kunt u terecht bij:

Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij via info@ouderwetspoetsen.nl

De Autoriteit Persoonsgegevens.

Kan Hulp in de Huishouding Yvonne Matheij dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.ouderwetspoetsen.nl .